Referencie

Za obdobie 30 rokov svojej činnosti sa advokátska kancelária zapísala do povedomia podnikateľskej a ostatnej verejnosti ako spoľahlivý, nezávislý a vysoko erudovaný subjekt, ktorý vždy rešpektoval záujmy svojich klientov a tieto záujmy presadzoval.

Rozsah činnosti a snaha zachovať dôveru klientov, ako aj zachovať mlčanlivosť o veciach, ktoré boli prerokovávané a posudzované za doterajšie obdobie, nedovoľuje vymenovávať kauzy, ktoré sú zapísané v histórii kancelárie. Pre celkový obraz o činnosti kancelárie a jej rozsahu je však vhodné a účelné uviesť niektoré kauzy vo všeobecnosti.

Korporátna agenda

Počas svojej existencie bola advokátska kancelária nápomocná podnikateľskej verejnosti pri zakladaní spoločností, ako aj pri zmene existujúcich zakladateľských dokumentov. Následne pomáhala týmto vytvoreným podnikateľským subjektom aj pri tvorbe ostatných interných dokumentov spoločností, potrebných pre chod a fungovanie spoločností. Súbežne s tým sa riešili pre klientov aj vybrané právne problémy spojené so samotnou činnosťou.

Obchodné právo a hospodárske právo

Advokátska kancelária riešila vybrané prípady predaja majetku spoločností a prevodov obchodných podielov spoločností, predaja akcií, ako aj prípady vymáhania náhrady škody z titulu nezákonného odstúpenia od zmluvy.

Advokátska kancelária napomáhala pri budovaní a rozvoji obchodnej siete zahraničnej automobilovej značky a následne aj pri ochrane obchodných záujmov importérskej spoločnosti voči jednotlivým predajcom.

Do povedomia viacerých spoločností a inštitúcií sa advokátska kancelária zapísala pri riešení problémov s delením majetku medzi podnikateľské subjekty po rozdelení spoločnej republiky.

Rovnako zaujímavé a osobité boli aj prípady ochrany autorských práv a ochrany pred nekalou súťažou, prípady zastupovania klientov v konaniach vo veci hospodárskej súťaže, ako aj prípady riešenia problémov v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

Naša kancelária má tiež skúsenosti v oblasti náhrady škody a uplatňovania regresných nárokov nadnárodných poisťovní z titulu poistenia v medzinárodnej doprave.

Právne analýzy

Počas svojho doterajšieho obdobia vypracovala advokátska kancelária väčšie množstvo právnych expertíz, posudkov a iných analýz podľa požiadaviek klientov. Tieto dokumenty boli často nie len podkladmi pre strategické rozhodnutia klientov, ale aj podkladmi pre následné rokovania a zmierlivé usporiadania sporov medzi jednotlivými stranami bez potreby súdneho konania.

Preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov

Advokátska kancelária má skúsenosti s riešením problematiky v oblasti daňového práva a vo viacerých prípadoch úspešne zastupovala klientov na súdoch Slovenskej republiky v daňových veciach.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – náhrada škody

Advokátska kancelária sa zapojila do ochrany záujmov svojich klientov v oblasti vymáhania škody z titulu nezákonných rozhodnutí štátu a úspešne získala pre nich finančné odškodnenie.


Je potrebné spomenúť aj publikačnú a prednáškovú činnosť, ktorú vykonávali advokáti a ostatní zamestnanci kancelárie, a ktorá napomáha rozvoju právneho vedomia.